Plan aktivnosti Centra za razvoj i investicije u 2010 godini• Projekt SNV-a i VSNM ZG u toku


Metodologija izrade projekata, SNV I VSNM ZG, organizirati će u suradnji sa Veleučilištem Marko Marulić iz Knina kao nositelj projekta, stručne edukacije pod nazivom „Metodologija izrade projekata“ za grupu do 20 polaznika sa određenim predznanjem i stupnjem obrazovanja. Cilj ovog projekta je upoznati polaznike o teorijskim i educirati o praktičnim elementima koji čine projekt te da usvojena znanja koriste na početku timsku, a kasnije i samostalnu izradu projekata za potrebe natječaja ministarstava, kreditnih linija, menadžmenta i EU fondova koji će biti na raspolaganju SNV-u i VSNM ZG-u.

• Apliciranje više privrednih subjekata na program IPARD

IPARD program namijenjen za poljoprivredne subjekte pruža mogućnost osuvremenjivanja proizvodnih procesa i postizanja EU standarda. CRI će provoditi aktivnosti na odabiru i pripremi privrednih subjekata iz manjinskog okruženja za natječaje i to na način: restrukturiranje pravnih osoba u skladu sa uvjetima natječaja, da pravovremeno prikupe potrebnu dokumentaciju za aplikaciju, savjetovanje i izrada projekta u suradnji sa konzultantima, aplikacija i monitoring. Cilj je povezati više subjekata komplementarnih proizvodnih procesa kako bi se obuhvatilo šire geografsko područje i olakšala realizacija samog projekta.

• Osnivanje poduzeća d.o.o.

Djelovanje CRI rezultiralo je jačanjem zadružnog oblika djelovanja kroz razne edukacije, savjetovanja, informiranja i projekte. Većina zadruga poljoprivredno je orijentirana što je i logično zbog njihove geografske pozicije i prirodnih resursa koje pruža PPDS. Povećani zahtjevi i njihova različitost otvaraju mogućnost funkcioniranje CRI i u pravcu profitnog poslovanja, a ne samo neprofitnog u okviru udruge civilnog društva. Za navedeno je neophodno osnivanje poduzeća čija bi osnovna zadaća bila da ostvareni profit reinvestira u neke od programa CRI (pomoć OPG, zadrugama, obrtima i poduzećima) na poslovnom principu.

• Povezivanje zadruga na proizvodnom i interesnom principu

Zadruge koje provode projekt PSGO dobile su značajna sredstva te time stvorile preduvjet za kvalitetno pokretanje i oživljavanje gospodarstva na kojem djeluju. Potrebno je ići na osnivanje jednog ili više manjih saveza zadruga koja će imati ulogu kontrolora u poslovnim procesima na način da sinkronizira rad zadruga, određuje norme i standarde u svojstvu povećanja produktivnosti i kvalitete rada, poslovne planove, marketing i sl...

• Apliciranje na fondove EU: IPA programi

Priprema vijeća i drugih subjekata za natječaj, izrada, apliciranje i provedba za prekograničnu suradnju i druge komponente IPA-e.

• Organizaciono i kadrovsko jačanje CRI 

- Uključivanje u aktivnosti dodatnog djelatnika ekonomske ili poljoprivredne struke;

- Osnivanje regionalnog centra u Vukovaru i Kninu

Povećanje upućenih zahtjeva prelazi mogućnost kvalitetnog reagiranja tj. odgovaranja CRI. Iz tog razloga je nužno potrebno ići na približavanje krajnjim korisnicima odnosno organizirati podružnice koje će biti savjetodavnog i informativnog karaktera u cilju razvoja/revitalizacije područja na kojima će djelovati. Na osnovu većeg broja kontakata i pretpostavljenog broja učešća više lokalnih samouprava mogu se stvoriti osnovni financijski preduvjeti za nesmetani rad dvije podružnice. Iz tog razloga plan je da CRI osnuje podružnice i to jedna podružnica za istočnu Slavoniju/Baranju i druga za Ličko/Dalmatinsko područje kako bi se rad i djelovanje CRI i Privrednika unaprijedio, poboljšao, ubrzao i stvorio uvjete da obuhvati veći broj korisnika. 

• Osnivanje edukativnog centra - Akademija 

Neophodno je prikupljanje financijskih sredstava za sanaciju i dogradnju našeg objekta u Udbini koji će obuhvatiti sve potrebne sadržaje za rad; uredi, konferencijska dvorana, spavaće sobe,restoran, kuhinja i dr... Pored toga, u sklopu objekta je planiran i manji poslovno-zadružni Centar za subjekte sa šireg područja Udbine. Namjena objekta; za održavanje informativnih i edukativnih radionica, stručnih seminara sastanaka i dr...

• Osnivanje fonda SNV-a za poticanje stočarstva za povratnike na PPDS-u

Cilj je prikupljanje vlastitih kao i doniranih sredstava za nabavku ovaca i koza te plasman istih u kooperaciju putem nekoliko nosilaca - PZ i to po jedna u svakoj županiji.

- Neposredni rezultati od Fonda
 
I. Osnivanje vlastitog/formiranje komercijalnih stada bez vlastitih sredstava;
 
II. Stimulacija na rad i proizvodnju;

III. Održivost povratka.

- Posredni rezultati

I. Motiv za povratak;

II. Funkcionalno iskorištavanje vlastitih i državnih zemljišnih resursa;

III. Povećanje stočnog fonda.

• Monitoring i nadzor realiziranih projekata u suradnji sa CRI

Krava-tele, ovčarstvo, turizam, kozarstvo, pršutana, sušionica voća i povrća.

• Pokretanje pilot projekata iz područja Obnovljivi izvori energije: 

I. Solarne polja;
 
II. Male hidroelektrane.

• Nadzor i briga o doniranim traktorima i priključcima od strane Vlade R. Srbije

• Organiziranje uvoza doniranih sredstava od Fonda za prožanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima 

Organiziranje uvoza doniranih sredstava/paketa za povratnike i to: 6 komada motokultivatora, 6 komada šporeta i 3 paketa alatne opreme (bušilica, motorna testera, hidrofor, krunjač kukuruza).

• Prihvat i distribucija Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima 

I. sjemenskog kukuruza i sjeme djetelinsko-travnih smjesa;
 
II. voćne sadnice: kruška, jabuka i šljiva.