Vijeće Srpske nacionalne manjine Zagreb

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba kolektivno je predstavničko tijelo Srba grada Zagreba i savjetodavno tijelo tijela vlasti područne (regionalne) samouprave Grada Zagreba.

Vijeće se sastoji od 25 vijećnica i vijećnika koje na općim izborima biraju svi pripadnici srpske zajednice Zagreba sa općim pravom glasa uz uvjet da se nalaze na posebnom biračkom popisu pripadnika srpske nacionalne manjine. Izbori za vijeća su uredjeni zakonima kojima se uredjuju i izbori za predstavnička tijela lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i provodi ih Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na osnovu odluke Vlade Republike Hrvatske.

Prvi izbori za vijeća provedeni su 18. 05. 2003. godine. Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba (VSNM ZG) je konstituirano izborom predsjednika i zamjenika predsjednika 7. 7. 2003. godine. Predsjednik Vijeća je David D. Orlović a zamjenik predsjednika Mitar Kojadinović. Vijeće je na konstituirajućoj sjednici donijelo i svoj Statut. Statutom je, pored ostalog, uređeno da Vijeće uz predsjednika i zamjenika predsjednika bira i tri potpredsjednika koji čine peteročlano Predsjedništvo.

Vijeće imenuje i stalna radna tijela – odbore:

Odbor za izbor, imenovanja i organizaciju,
Odbor za ljudska prava i ustavno-pravni položaj Srba,
Odbor za kulturu, vjeru i historiju,
Odbor za odgoj, obrazovanje i omladinu,
Odbor za povratak, obnovu i ekonomsko-socijalni položaj Srba,
Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju,
Odbor za suradnju sa Srbima u drugim zemljama.
Uz stalna radna tijela Vijeće može osnivati i pododbore i druga radna tijela.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba donosi Program rada, Financijski plan i završni račun. Programom rada Vijeće planira aktivnosti čiji je cilj očuvanje etničkih, jezičnih, kulturnih i vjerskih obilježja srpske zajednice kao i ostvarenje svih drugih prava srpske nacionalne manjine koji proizilaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Svoj Program rada Vijeće ostvaruje u suradnji sa tijelima predstavničke i izvršne vlasti Grada Zagreba te udrugama, ustanovama i pojedinim pripadnicima srpske zajednice Grada Zagreba. Financijskim planom i Završnim računom utvrđuje se plan osiguravanja financijskih sredstava i izvještava o njihovoj realizaciji sukladno zakonu. Vijeće se financira sredstvima osiguranim kroz Proračun Grada Zagreba.

Dan i Krsna slava Vijeća je Sv. ispovjednik Dositej Zagrebački, 13. januar.

Drugi izbori za vijeća, provedeni su 17. 06. 2007. godine.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba, 27. 07. 2007. izabrani su predsjednik i zamjenik predsjednika. Za predsjednika je izabran Aleksandar Milošević, a za zamjenika predsjednika Rade Dragojević.

Na konstituirajućoj sjednici su potvrđeni mandati 25 vijećnika:

1. Dr. sc. Milorad Pupovac

2. Prof. dr. sc. Svetozar Livada

3. Simo Rajić, dipl. iur

4. Aleksandar Milošević, dipl. politolog

5. Dr. sc. Nataša Desnica –Žerjavić

6. Rade Dragojević, dipl. sociolog

7. Milka Savić, dipl. iur

8. Nebojša Lazić, dr. med.

9. Mitar Kojadinović, dipl. oec

10. Milka Đurić-Cvetanović, dipl. ing.

Arhitekture

11. Nikola Vujnović, dipl. ing. strojarstva

12. Željko Lužajić, dipl. politolog

13. Slobodan Mišljenović, dipl. kriminalist

14. Željko Ciganović, dipl. ing. prometa

15. Dr. sc. Branislav Kuzmanović

16. Slavka Beljak

17. Sofija Pejnović

18. Bogdanka Srdić-Vulpe, prof.

19. Slobodan Eerić, dr. med.

20. Zoran Berber, dipl. iur

21. Dušan Cvetanović

22. Nada Krivokuća

23. Vajo Višnjić, dipl. oec.

24. Radmila Torbica

25. Zdravko Kerkez, prof.